ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებები - 2020 წელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებები


დადგენილება #7 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი

დადგენილება #8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება

დადგენილება #9 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინსტრაციული სამსახურის დებულება

დადგენილება #10 საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის დებულება

დადგენილება #11 ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიული კეთილმოწყობის სამსახურის დებულება

დადგენილება #12 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულება

დადგენილება #13 გამგეობის ეკონომიკური სამსახურის დებულება

დადგენილება #14 გამგეობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულება

დადგენილება #15 გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის დებულება

დადგენილება #16 საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

დადგენილება #17 საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულება

დადგენილება #18 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება

დადგენილება #19 საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომისიის დებულება

დადგენილება #20 საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის დებულება

დადგენილება #21 გამგეობის ჯანმრთეობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება

დადგენილება #22 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

დადგენილება # 38 საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების,საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 39 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 40  საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების,საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესიში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება #41 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 

2015 წლის № 11 დადგენილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

საკანონმდებლო ბაზა www.matsne.gov.ge