საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
ქალაქ თბილისის საკრებულო
ქალაქ თბილისის მერია
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია
მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
გურიის რეგიონის საინფორმაციო პორტალი
კახეთის რეგიონის საინფორმაციო პორტალი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს პარლამენტის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ბიურო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს კონტროლის პალატა
საქართველოს სახალხო დამცველი
საქართველოს ეროვნული ბანკი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

საქართველოს კანონმდებლობა - კანონები, კანონპროექტები, მიმოხილვა

http://www.parliament.ge - საქართველოს პარლამენტი
http://laws.codexserver.com - პროგრამა "კოდექსი"
http://www.geocities.com/kanonebi - კანონები
http://www.civilin.org.ge - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/parliament/index.php - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/government/index.php - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/ajara.htm - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://kanoni.justice.gov.ge/ - საქართველოს კანონმდებლობა
http://www.sando.ge/
http://www.vipcodex.ge/
http://www.law.ge

სახელმწიფო ორგანიზაციები

http://www.constcourt.gov.ge/ საკონსტიტუციო სასამართლო
http://www.privatization.ge/spp/geo/ ეკონომიკის სამინისტრო +[საპრივატიზაციო ობიექტების სრული ნუსხა
http://www.adjara.gov.ge/ აჭარის ავტ. რესპუბლიკა
http://www.imereti.ge/ იმერეთი
http://www.mod.gov.ge/ თავდაცვის სამინისტრო
http://www.justice.gov.ge/ (იუსტიციის სამინისტრო)
http://www.naec.ge/ (ერთიანი ეროვნული გამოცდები და შეფასების ცენტრი)
http://nsc.gov.ge/ (უშიშროების საბჭო)
http://www.parliament.ge/ (საქართველოს პარლამენტი)
http://www.mes.gov.ge/ (განათლების სამინისტრო)
http://www.control.ge/ (კონტროლის პალატა)
http://www.police.ge (შსს)
http://www.mof.ge/ (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.youth.ge/ (საქართველოს ახალგაზრდობა)
http://www.napr.gov.ge/ (საჯარო რეესტრი)
http://www.supremecourt.ge/ (უზენაესი სასამართლო)
http://www.president.gov.ge/ (პრეზიდენტი)
http://www.government.gov.ge/ (მთავრობა) (ახალი)
http://www.mfa.gov.ge/ (საგარეო საქმეთა სამინისტრო)
http://www.maf.ge/ (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)
http://www.nbg.gov.ge/ (ეროვნული ბანკი)
http://cec.gov.ge/ (ცესკო)
http://tbilisi.gov.ge/ (თბილისის მთავრობა)
http://www.assistancegeorgia.org.ge/ (საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი)
http://www.src.ge/ (სტრატეგიული კვლევის ცენტრი )
http://www.customs.ge/ (საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი)
http://www.pbo.ge/ (საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი)
http://new.gncc.ge/ (საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია)
http://www.notary.ge/ (ნოტარიუსთა პალატა)
http://www.duma.gov.ru/ (დუმა)
http://www.constitution.ru/ (რასსია შედრაია დუშა)
http://www.coj.gov.ge/ (საქართველოს იუსტიციის საბჭო)
http://msa.gol.ge/ (საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი [Old])
http://www.mof.ge (ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.court.gov.ge/index/main/ (საქართველოს საერთო სასამართლოები 
http://www.gov.ru (რუსეთის სახელმწიფო ორგანოები)

პოლიტიკური ორგანიზაციები

http://www.conservators.ge/ (კონსერვატიული პარტია)
http://www.politicalresources.net/ (მსოფლიოს პოლიტიკური პარტიები)
http://www.labour.caucasus.net/ (საქართველოს ლეიბორისტული (shromis) პარტია)
http://www.republic.org.ge/ (საქართველოს რესპუბლიკური პარტია)

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები

http://www.gyla.ge/ (ახალგაზრდა იურისტტა ასოციაცია)
http://www.jsi.ge/ (ჯეი-ეს-აი, ქალთა ჯამრთელობის პროგრამა საქართველოში)
http://www.irex.ge/ (აირექს საქართველო)
http://www.alpe.ge (ALPE - მოითხოვე სამართალი)
http://www.liberty.ge (თავისუფლების ინსტიტუტი)
http://georgia.usaid.gov/ (USAID Geo)
http://www.article42.ge/ - კონსტიტუციის 42-ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.spe.ge/_geo/welcome.php (სოც პროექტების ბირჟა)
http://www.una.ge/eng/ (გაერო საქართველო)
http://europa.eu.int/documents/index_en.htm (EU)
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
https://secure.ufc.ge/ (გაერთიანებული საფინანსო კორპორაცია)
http://www.undp.org.ge/ (UNDP)
http://www.transparency.ge/ (საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო)
http://www.cpcr.ge (კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი)
http://www.mmg.ge (მეტამაქს-ჯორჯია)
http://www.civilin.org.ge/ (სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში)


საელჩოები

http://www.georgia.mid.ru/ (რუსეთის ფედერაციის საელჩო საქართველოში)
http://www.georgiaemb.org/ (საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში)
http://www.britishembassy.org.ge/ (ბრიტანეთის საელჩო თბილისში)
http://georgia.usembassy.gov/ (ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისი, საქართველო)
http://www.tiflis.diplo.de/ge/home/index.html გერმანიის საელჩოო! 


ფონდები

http://osgf.ge/ (ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო)
http://www.gfsis.org/ge/index1024.php (სქ-ოს სტრადეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ფონდი)
http://www.mdf.org.ge/ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი)
http://www.gnsf.ge/geo/index.htm (სესფ - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)

იურიდიული ორგანიზაციები, საადვოკატო დაწესებულებები

http://www.kordzadzelawoffice.ge/index.htm - კორძაძის საადვოკატო ბიურო
http://www.lawyer.ge/ (მოცემულია ინფორმაცია ადვოკატებისა და მათი საქმიანობის შესახებ)ყავლაშვილი და თვალჭრელიძე, საადვოკატო ბიურო
http://www.vbat.ge/ (ვაშაკიძე და ბაზერაშვილი - ადვოკატები თბილისში ) 
http://www.article42.ge/ - კონსტიტუციის 42-ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.kordzadzelawoffice.ge/index.htm - კორძაძის საადვოკატო ბიურო
http://www.glwb.ge/ - საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.bgi.ge - იურიდიული ფირმა "ბი-ჯი-აი"
http://www.mkd-law.com - იურიდიული ფირმა "მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური".
www.gba.ge ადვოკატთა ასოციაცია 


იურისტებისათვის და არა მარტო მათთვის


http://www.tcj.ge/ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტელ/ფაქსი (+99532) 984269
ელ.ფოსტა tcj@tcj.ge 

http://www.lawyers.ge/ იურისტთა მეგზური
http://www.law.msu.su/ (Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)
http://www.tsu.edu.ge (TSU)
http://yu4hr.ge.iatp.net
http://www.csl.ge/ - კავკასიის სამართლის სკოლა
http://www.prguide.ge/news.php (პიარკამპანიის სწავლება)(ახალი)
http://www.advocacy.ge/index_geo.shtml 
http://www.glwb.ge/ - საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
http://law.edu.ru/ (მხოლოდ იურისტებისათვის მაგარი საიტი)
http://www.liberty.ge - Tavisuflebis instituti
http://www.cpcr.ge - konstituciur uflebaTa dacvis centri
http://gyla.ge/ - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
http://www.humanrights.ge/ -
http://hro.iatp.org.ge/audok.htm -
http://www.traccc.cdn.ge/ - 
http://www.ombudsman.ge/ - სახალხო დამცველი
http://www.lawgeolife.blogspot.com - პირადი ბლოგი
http://www.saqartvelodevelop.blogspot.com - პირადი ბლოგი